Monday, April 6, 2020
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Antara Bayan, Burhan dan Irfan Muhammadiyah dan Ulama Islam Klasik; Serupa Tapi Tak Sama

Logo MuhammadiyahAntara ulama terdahulu dengan Muhammadiyah mempunyai istilah yang sama, yaitu bayan, burhan dan irfan. Meski demikian, dari sisi makna dan pemakaian, antara keduanya terdapat perbedaan.

 

Bayan

Ulama Islam Klasik:

Pemikiran bertumpu pada bahasa dengan berbagai cabangnya (nahwu, shaaf, balagha (badi, bayan dan maani) dan lain sebagainya.

Kaedah Bahasa Arab digunakan sebagai sarana berfikir dan mendapatkan ilmu pengetahuan.

Manhaj bayan ini berlaku tidak hanya untuk mengkaji teks alQuran, namun juga masuk dalam ranah ilmu kalam, nahwu, sharaf hadis, fikih, ushul fikih, tafsir dan lain sebagainya.

 

Muhammadiyah:

Teks al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan.

Manhajnya bisa bermacam-macam, yang terpenting berkutat dari teks al-Quran dan sunnah

 

Burhan

Ulama Islam Klasik:

Pemikiran bertumpu dari logika Aristotelian dengan berbagai turunannya (kiyas, istiqra).

Logika Aristetolian digunakan sebagai sarana berfikir untuk menghasilkan berbagai produk ilmu pengetahuan, seperti ilmu ushul fikih, filsafat, sains, sejarah dan ilmu kalam mutaakhirin

 

Muhammadiyah:

Yang dimaksudkan dengan pendekatan dalam Muhammadiyah adalah pendekatan sosiologim antropologi, sain dan teknologi.

 

Irfan

Ulama Islam Klasik

Bertumpu pada al-ahwal dan maqamat.

Tujuan akhirnya makrifatullah.

Menggunakan kiyas irfan.

Ilmu pengetahuan yang dihasilkan berdasarkan intuitif, ilham dan kasyf

Hasil pengetahuan sangat subyektif

 

Muhammadiyah:

Irfan adalah ihsan

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

10 + thirteen =

*