Thursday, June 20, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Maqashid Syariah Dalam Kitab al-Mahsul

Fakhruddin Ar-Razi (w. 606 h)

Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab al-Mahshul fi Ilmil Ushul juga banyak menyinggung masalah maqaahid syariah. Dalam kitab ini, beliau menyebutkan mengenai daruriyat al-khamsah yaitu terkait dengan melindungi jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Namun berliau tidak memberikan urutan secara konsisten atas lima hal pokok tersebut. Kadang beliau membuat urutan seperti yang kami sebutkan tadi, kadang mengawali dengan jiwa, lalu akal, agama, harta dan terakhir nasab. Bagi beliau, kebutuhan lima hal primer itu sebuah keharusan, lepas mana yang harus didahulukan.

 

Kitab al-Mahsul karya Imam Razi, adalah buku ushul fikih kalam yang sangat penting. Buku ini menjadi ringkasan dari empat kitab ushul pokok, yaitu al-mu’tamad karya Husain al-Basri yang beraliran muktazilah, al-Ahd karya Qadhi Abdul Jabbar yang beraliran Muktazilah, Al-Burhân karya Imam Juwaini yang bermadzhab Ahli Sunnah dan al-Mustasfa karya imam Ghazali yang bermadzhab Ahli Sunnah.

Karena ia merupakan ringkayan dari empat kitab sebelumnya, maka bahasan maqashid syariah yang sebelumnya juga sudah disinggung oleh Imam Haramain dan Ghazali, juga disinggung oleh beliau. Dari kitab mahsul ini, kelak akan bermunculan kitab-kitab lain yang secara pemikiran merujuk dari kitab beliau ini.

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

19 − one =

*