Wednesday, October 28, 2020
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Apa Urgensi Bahasan Hukum Qabla Wurud Syara?


Apa urgennya pembahasan hukum qabla wurud sara? Bukankah kita semua sudah mengenal syara dan syara sudah jelas turn ketika Rasulullah saw dius, lalu untuk apa lagi ada bahasa tsb dalam ushul fiqih?

Sesungguhnya ini bahasa klam yang masuk dalam ranah ushul fikih. Kajian ini tidak ada implikasi secara langsung dalalm ilmu ushul fikih. Meski demikian, ia tetap ada dalam ushul fikh sebagai penajaman terhadap bahsan khitabuillah yang diturunkan epada umat manusiaitu.

Dalam kitab ushul fikih kontemporer, umumnya kajian tteati hal ini sudah ditiadakan. Biarkan iamasukalam ranah kalam dan lepas dari ushulfikih. Wallahu a’lam

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + eleven =

*